Uprzejmie informuję, że w dniu 30 kwietnia 2024 r. o godz. 14:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Gminy Miączyn odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie Sprawozdania za 2023 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miączyn na lata 2021 – 2023.
 7. Przedstawienie Sprawozdania za 2023 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miączyn na lata 2021 – 2025.
 8. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok”
 9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miączyn za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • udzielenia Wójtowi Gminy Miączyn wotum zaufania,
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Miączyn z wykonania budżetu za 2023 rok,
 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miączyn z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
 • określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miączyn,
 • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miączyn,
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Miączyn na lata 2024 – 2030,
 • przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miączyn na lata 2024 – 2026,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębów ewidencyjnych Frankamionka, Horyszów, Koniuchy i Kolonia Koniuchy,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 • zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Miączyn

/-/ Sylwester Domina