Uprzejmie informuję, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Miączyn odbędzie się LIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • udzielenia pomocy finansowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdeszynie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Renowacja obiektów sakralnych w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdeszynie”;
 • udzielenia pomocy finansowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Horyszowie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Remont kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Horyszowie”;
 • udzielenia pomocy finansowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Michała Archanioła w Miączynie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Remont dachu kościoła p.w. Michała Archanioła w Miączynie”;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębów ewidencyjnych Gdeszyn i Horyszów.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Miączyn

/-/ Sylwester Domina