Uprzejmie informuję, że w dniu 5 marca 2024 r. o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Miączyn odbędzie się LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Miączyn z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn obejmującej obszar lokalizacji farm wiatrowych w rejonie miejscowości Gdeszyn i pomiędzy miejscowościami Frankamionka – Horyszów oraz stref oddziaływania tych urządzeń w rejonie miejscowości Niewirków – Kolonia;
  • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Miączyn;
  • zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, ich rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
  • określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
    z mieszkańcami Gminy Miączyn;
  • zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.

4. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Miączyn

/-/ Sylwester Domina