Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 18 Statutu Gminy Miączyn

zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2024 r. o godz. 10:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Gminy Miączyn odbędzie się II Sesja Rady Gminy Miączyn

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • powołania, ustalenia składu osobowego oraz zakresu działania Komisji Rewizyjnej;
 • powołania, ustalenia składu osobowego oraz zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • powołania, ustalenia składu osobowego oraz zakresu działania Komisji Budżetu i Finansów;
 • powołania, ustalenia składu osobowego oraz zakresu działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych;
 • ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Miączyn;
 • ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miączyn;
 • wskazania członka organu stanowiącego Gminy Miączyn na kandydata do składu Komisji Konkursowej;
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 • zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie Sesji.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) niniejsze zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Miączyn stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

 

Przewodniczący Rady Gminy Miaczyn

/-/ inż. Marek Kamiński