Wójt Gminy Miączyn informuje, iż zarządzeniem Nr 1/2024 Wójta Gminy Miączyn z dnia 02 stycznia 2024 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Miączyn w 2024 r.

Mając na uwadze powyższe, oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 29 maja 2020 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t. j.), zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy do pisemnego wskazania w terminie do dnia 23 stycznia 2024 r. osób do pracy w Komisji Konkursowej w zakresie opiniowania złożonych ofert.

Wyłączeniu podlegają osoby wskazane przez organizacje pozarządowe składające oferty do konkursu.

Informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miączyn pokój nr 2 lub pod nr telefonu 84 618 00 05 wew. 43.

Wójt Gminy Miączyn

/-/ Ryszard Borowski