I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Miączyn

z dnia 15 marca 2024 roku

w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat do lokali wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie mają:

  • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

– całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

– niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 tej samej ustawy;

– całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 tejże ustawy;

– o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

– o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

– osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;

  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Wszystkim tym grupom wyborców przysługuje bezpłatny transport z:

  • miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
  • miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania (dotyczy wyborów do Parlamentu Europejskiego);
  • lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż.

Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia wójt gminy, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

  • Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Terminy dla wyborów samorządowych:

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów.

Dla wyborów samorządowych 2024 oznacza to, że termin upływa w dniu 25 marca 2024 r. 

Termin zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 16 kwietnia 2024 r.

Jak zgłaszać?

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

W zgłoszeniu: wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Gdzie zgłaszać?

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Miączyn, pokój nr 12 (sekretariat), na maila gmina@miaczyn.pl  lub pod nr tel. 84 618 00 05 wew. 31

Obowiązki informacyjne wójta:

Wójt Gminy informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania (do 4 kwietnia 2024 r.).

Wycofanie zgłoszenia: 

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania (do 5 kwietnia 2024 r.). Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej w Urzędzie Gminy Miączyn, pokój nr 12 (sekretariat), na maila gmina@miaczyn.pl   lub pod nr tel. 84 618 00 05 wew. 31

WÓJT GMINY MIĄCZYN

/-/ Ryszard Borowski