Gmina Miączyn zakończyła realizację projektu pn.: ,,Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miączynie”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Celem głównym projektu było: ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej.

W ramach projektu wykonano:

  • System grzewczy i system zarządzania energią.
  • Ocieplenie stropu starej szkoły i Sali gimnastycznej.
  • Ocieplenie ścian zewnętrznych.
  • Ocieplenie podłogi na gruncie.
  • Usprawnienia dla osób niepełnosprawnych.
  • Wymianę okien i drzwi wejściowych.
  • Instalacje oświetleniowe.
  • Instalację fotowoltaiczną.

UG Miączyn