Wójt Gminy Miączyn ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu rosnących w miejscowości Czartoria.

Przedmiotem sprzedaży są 3 szt. drzew z gatunków:

  • Lipa szerokolistna,
  • dąb szypułkowy

rosnące w pasie drogowym drogi gminnej na działce nr ewidencyjny 97 w obrębie nr 10 Kolonia Świdniki.

Wykaz drzew do sprzedaży i wycinki:

Lp. Gatunek Obwód pnia w [cm]
1 Lipa szerokolistna 119
2 Lipa szerokolistna 158
3 Dąb szypułkowy 141

Cena wywoławcza pozyskanego drewna wynosi 300,00 zł netto (słownie złotych: trzysta 00/100) plus podatek VAT w wysokości 23%.

Ustala się termin przetargu  na dzień 29.02.2024 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miączyn.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielone zostaną w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Miączyn lub pod nr tel. 84 618 00 05 wew. 44.

Do pobrania: