OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miączyn ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego (S4) znajdującego się na terenie OSP Miączyn.

Przedmiot sprzedaży:

 1. Sprzedaż drewna opałowego (S4)
Lp. Gatunek drewna Ilość drewna (mp) Ilość drewna
(m3)
1 Lipa szerokolistna 1,00 0,65
2 Jesion wyniosły 2,00 1,3
3 wierzba 2,00 1,3

Warunki sprzedaży:

Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z zakupem drewna m.in.:

załadunek i transportu drewna. Nabywca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych robót.

Termin wykonania zadania do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu:

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji, oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności komisji.

Komisja przetargowa.

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja wyznaczona przez Wójta Gminy Miączyn.
 2. Komisja działa na podstawie regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 3. Komisja ma obowiązek działać obiektywnie.

Przetarg.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli jeden
  z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden
  z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą nieruchomości oraz w sytuacji gdy przetarg został prawidłowo ogłoszony i nikt do niego nie przystąpił.
 3. Przetarg odbywa się w obecności oferentów, w terminie i miejscu podanym
  w ogłoszeniu.
 4. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 5. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa prosi uczestników
  o przedłożenie:
 • dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba winna przedłożyć pełnomocnictwo,
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem przedmiotu przetargu,

6. Przetarg otwiera Przewodniczący komisji lub członek komisji oraz przekazuje informacje o przedmiocie przetargu.

7. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

8. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, do czasu trzykrotnego wywołania.

9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygrała.

Dodatkowe informacje:

 1. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu oferty udzielone zostaną w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Miączyn lub pod nr tel. 84 618 00 05 wew. 44.
 2. Drewno przeznaczone na sprzedaż można oglądać na terenie OSP Miączyn po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, telefon nr: 84 618 00 05 wew. 44.
 3. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własnym koszt zorganizować narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zadania.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa.
 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/ lub rzeczowe wynikłe podczas wykonywania prac w tym także wyrządzone osobom trzecim.

Ogłoszenie wywieszono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miączyn.

Do pobrania: