OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t. j.) Wójt Gminy Miączyn informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Miączyn w 2024 roku został rozstrzygnięty.

Realizację zadania objętego konkursem ofert powierzono:

Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy „Olimpia Miączyn” w Miączynie.

Kwota przeznaczona na realizację zadania 140 000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy 00/100).

 

Zgodnie z art. 15 pkt. 2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t. j.) każdy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

WÓJT GMINY

/-/ Ryszard Borowski