Grafika z napisem Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Informacja o dofinansowaniu zadania z państwowego funduszu celowego
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 110729L na odcinku od km 0+003,00 do km 1+547,00” został wyłoniony wykonawca robót”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik, Kolonia Sitno 84, 22-424 Sitno z terminem realizacji do 6 listopada 2023 r.

Koszty realizacji przedmiotowego zadania:

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 888 178,44 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 444 089,22 zł.
Udział własny Gminy Miączyn: 444 089,22 zł.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

  1. Roboty przygotowawcze – 1544 m.
  2. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 7 786,22m².
  3. Wykonanie zjazdów – 152,8 m².