Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego – Raport o stanie gminy Miączyn za 2023 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

  • co najmniej 20 osób.

Sesja, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy odbędzie się 30 kwietnia 2024 roku o godz. 14:00.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień sesji, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do 29.04.2024 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn, pok. Nr 12 (sekretariat, I piętro)

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 29 kwietnia 2024 r. nie będą rozpatrywane.

Niniejsza informacja wraz ze wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Miączyn.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: