Opis prac i zadań Urzędu Gminy Miączyn

Urząd Gminy Miączyn położony w miejscowości Miączyn. Jest to miejscowość położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim.

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • Poniedziałek 7:30-15.30
 • Wtorek 7:30-17:30
 • Środa 7:30-15:30
 • Czwartek 7:30-15:30
 • Piątek 7:30:13:30

W celu załatwienia sprawy w urzędzie można:

 • napisać pismo i złożyć je osobiście lub wysłać na adres urzędu:
  Urząd Gminy Miączyn
  Miączyn 107,
  22-455 Miączyn
 • napisać i wysłać pismo za pomocą platformy ePUAP: epuap.gov.pl
 • napisać wiadomość mailową i wysłać ją na adres Urzędu Gminy Miączyn
 • skontaktować się z urzędem telefonicznie dzwoniąc pod numer 846180005

Wszystkie sposoby kontaktu z urzędem są również na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej jednostki.

Zakres działania i zadania gminy

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina – czyli wspólnota samorządowa (ogół mieszkańców gminy) oraz odpowiednie terytorium. Samorządność gminy polega na możliwości współdecydowania przez jej mieszkańców w sprawach gminy bezpośrednio przez głosowanie w referendum lub pośrednio poprzez wybranych przedstawicieli, czyli radnych.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (takich jak: samorząd powiatowy, wojewódzki czy administracja państwowa).

Zadania publiczne wykonywane przez gminę można podzielić na zadania własne oraz zadania zlecone.

Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 4. działalności w zakresie telekomunikacji;
 5. lokalnego transportu zbiorowego;
 6. ochrony zdrowia;
 7. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
 8. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 9. gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 10. edukacji publicznej;
 11. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 12. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 13. targowisk i hal targowych;
 14. zieleni gminnej i zadrzewień;
 15. cmentarzy gminnych;
 16. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 17. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 18. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 19. polityki senioralnej;
 20. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 21. promocji gminy;
 22. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 23. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadania zlecone to te, które państwo lub inne jednostki samorządu terytorialnego przekazały gminie w drodze ustawy lub na podstawie porozumienia. Na realizację zadań zleconych gmina otrzymuje środki finansowe od zlecającego w wysokości koniecznej do wykonania tych zadań.

Gmina może wykonywać swoje zadania dzięki ustawowo zagwarantowanemu prawu pozyskiwania dochodów własnych, a także korzystania ze środków budżetu państwa w formie subwencji oraz dotacji.

Gmina wykonuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy, a także Gminne Jednostki Organizacyjne. Na realizację swoich zadań gmina ma zagwarantowane prawo pozyskiwania dochodów własnych lub subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Dochody własne gminy stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ze sprzedaży i dzierżawy majątku gminy, odsetki z lokat bankowych i nieterminowych wpłat, spadki, zapisy i darowizny.
Gospodarka finansowa gminy opiera się o budżet gminy stanowiący roczny plan finansowy jej dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Prognozowane dochody i przychody gminy muszą być równe jej wydatkom i rozchodom, jest to tzw. budżet zrównoważony. Przygotowanie projektu budżetu należy do wyłącznej kompetencji Wójta, zaś jego zatwierdzenie do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.