Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Miączyn Uchwały Nr III/15/24 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 29 obręb Miączyn PGR.

Podstawa prawna: art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023, poz. 977 ze zm.)

Szczegółowy zakres i granicę obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera załącznik graficzny do ww. uchwały dostępny do wglądu
w Urzędzie Gminy Miączyn oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://ugmiaczyn.bip.e-zeto.eu/ w zakładce Organy, Rada Gminy, Kadencja 2024-2029, Uchwały Rady Gminy.

Jednocześnie stosownie do art. 39 ust 1. w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 6.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2024 r. Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Gminy Miączyn, pocztą na adres Urząd Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Miączyn, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797 ze zm.) na adres: gmina@miaczyn.pl  lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Miączyn.

Wniosek do projektu planu miejscowego należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. poz. 2509). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Miączyn.

Wójt Gminy Miączyn

/-/ mgr Jarosław Stoń

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Miączyn; Miączyn 107, 22-455 Miączyn.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres urzędu.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
 4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
 5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
 7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe.
  W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 8. Dane osobowe nie będą profilowane.
 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Do pobrania: