OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIĄCZYN

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Miączyn Uchwały Nr LIV/363/24 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębów ewidencyjnych Frankamionka, Horyszów, Koniuchy i Kolonia Koniuchy.

Szczegółowy zakres i granicę obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera załącznik graficzny do ww. uchwały dostępny do wglądu
w Urzędzie Gminy Miączyn oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://ugmiaczyn.bip.e-zeto.eu  w zakładce Organy, Rada Gminy, Kadencja 2018-2023, Uchwały Rady Gminy.

Jednocześnie na podstawie art. 6e ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021, poz. 724 ze zm.) informuję, iż w dniu 24 maja 2024 r. odbędą się spotkania otwarte dot. ww. projektu zmiany planu miejscowego:

 • o godzinie 13:30, w formie spotkania bezpośredniego w Sali Konferencyjnej, pok. nr 19,
 • o godzinie 15:00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami,

Dane do uczestnictwa w spotkaniach otwartych przeprowadzanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość zostaną opublikowane najpóźniej dnia 22 maja 2024 r.
w aktualnościach na stronie internetowej www.miaczyn.com oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miączyn w zakładce: Organy, Wójt Gminy, Obwieszczenia.

Stosownie do art. 39 ust 1. w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 6.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2024 r.

Wnioski należy składać na piśmie:

 • osobiście w Urzędzie Gminy Miączyn,
 • pocztą na adres Urząd Gminy Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Miączyn, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797 ze zm.) na adres: gmina@miaczyn.pl.  lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Miączyn.

Wniosek do projektu planu miejscowego należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. poz. 2509). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Miączyn.

Wójt Gminy Miączyn

/-/ mgr Jarosław Stoń

/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Miączyn; Miączyn 107, 22-455 Miączyn.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres urzędu.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
 4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
 5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
 7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe.
  W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 8. Dane osobowe nie będą profilowane.
 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

DO POBRANIA: