Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ( t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 724, z 2023 r., poz. 553) Wójt Gminy Miączyn zawiadamia
o podjęciu przez Radę Gminy Grabowiec uchwały Nr LXIII/347/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębów ewidencyjnych Góra Grabowiec, Kolonia Obłyczyn i Bereść oraz uchwały Nr LXIII/348/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębu ewidencyjnego Grabowiec wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

W rozumieniu w/w ustawy Gmina Miączyn stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji, o jakiej mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy.

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Grabowiec z dnia 12 marca 2024 r. osoby zainteresowane mogą składać wnioski do w/w planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej na potrzeby dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r. w formie pisemnej: osobiście w Urzędzie Gminy w Grabowcu, pocztą na adres Urząd Gminy w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Grabowcu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r.  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1797 ze zm.) na adres: grunty@grabowiec.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy w Grabowcu (adres skrzynki: /UG-Grabowiec/SkrytkaESP). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Grabowiec.

Wójt Gminy Miączyn

/-/Ryszard Borowski