WÓJT GMINY MIĄCZYN

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIĄCZYNIE, MIĄCZYN 50A, 22-455 MIĄCZYN

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie (z napisem: konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Miączynie) z podanym imieniem i nazwiskiem, telefonem kontaktowym i adresem do korespondencji, w sekretariacie Urzędu Gminy Miączyn, 22-455 Miączyn 107 p. 12

w terminie do 23.05.2024 r.

W przypadku nadesłania oferty pocztą – na adres Urząd Gminy Miączyn, 22-455 Miączyn 107 – decyduje data wpływu do tutejszego Urzędu.

Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Miączyn.

Dodatkowych informacji udziela pracownik ds. oświaty i kadr w Referacie Finansowo-Oświatowym Urzędu Gminy Miączyn 84 6180005 w. 33.

O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie.

DO POBRANIA: