Zgodnie z Postanowieniem Nr 252/2024 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2024 – 2029, w celu złożenia ślubowania przez radnych Rad Gmin/Miejskich/Rady Miasta Zamość, wójtów/burmistrzów/Prezydenta Miasta Zamość wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiadamiam, że I Sesja Rady Gminy Miączyn odbędzie się w dniu 6 maja 2024 roku o godz. 13:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Gminy Miączyn.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji przez najstarszego wiekiem Radnego IX kadencji Rady Gminy Miączyn.
 2. Odśpiewanie Hymnu Państwowego .
 3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Gminy Miączyn przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Miączynie.
 4. Złożenie uroczystego ślubowania przez Radnych.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Miączyn.

1)    Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Miączyn,

2)    Powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3)    Przedstawienie regulaminu tajnego głosowania,

4)    Przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy Miączyn.

 1. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy Miączyn.
 2. Wybory Wiceprzewodniczących Rady Gminy Miączyn.

1)    Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących,

2)    Powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3)    Przedstawienie regulaminu tajnego głosowania,

4)    Przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór I Wiceprzewodniczącego i II Wiceprzewodniczącego.

 1. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Miączyn przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Miączynie.
 2. Złożenie uroczystego ślubowania przez Wójta wybranego w głosowaniu przeprowadzonym dnia 7 kwietnia 2024 r.
 3. Wystąpienie Wójta Gminy Miączyn.
 4. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) niniejsze zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Miączyn stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Wójt Gminy Miączyn

/-/ Ryszard Borowski

Do pobrania: