Grafika z napisem Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Informacja o ukończeniu zadania dofinansowanego z Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

pn.: „Remont drogi gminnej nr 110729L na odcinku od km 0+003,00 do km 1+547,00”

24 listopada 2023 r. dokonano odbioru drogi gminnej w Czartorii. Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 110729L na odcinku od km 0+003,00 do km 1+547,00” zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont drogi polegał na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni na istniejącej nawierzchni asfaltowej (w formie nakładki bitumicznej).

Uformowano i wyprofilowano pobocza gruntowe.

W ramach zadania zostało wyremontowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3238L na włączeniu do drogi gminnej (w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej). Zostało także odtworzone skrzyżowanie z drogą gminną nr 110750L poprzez ułożenie i wyprofilowanie warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

INWESTYCJĘ WYKONAŁA FIRMA: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SADEX JANUSZ SADLIK Z SIEDZIBĄ W KOLONII SITNO.

  • Wartość dofinansowania : 444 089,22 zł
  • Wkład własny Gminy Miączyn : 444 089,22 zł
  • Całkowita wartość zadania : 888 178,44 zł