GDESZYN

Wieś położona na północno wschodnim skraju gminy Miączyn, w obrębie Działów Grabowieckich. Pierwsza wzmianka o miejscowości występuje w roku 1394, kiedy znalazła się w nowo utworzonej parafii grabowieckiej. Wówczas wieś należała do księcia mazowiecko-bełskiego Ziemowita IV.
W akcie erekcyjnym parafii Grabowiec z 1431 roku umieszczony jest zapis o wsi Gdeszyn. Przed rokiem 1468 Gdeszyńscy (właściciele Gdeszyna) ufundowali kościół i parafię łacińską w Gdeszynie, do której należała także wieś Honiatycze.
W 1845 roku we wsi istniała karczma. Pierwsza cerkiew unicka w Gdeszynie powstała w 1671 roku. Drugą cerkiew na miejscu poprzedniej wybudowano na początku XIX stulecia. W 1896 roku wybudowano w Gdeszynie następna cerkiew drewnianą, jednonawową.
W 1921 roku biskup lubelski erygował tu parafię rzymskokatolicką, a dotychczasową cerkiew rekoncyliował na kościół.

W roku 1915 podczas walk żołnierzy austriackich i rosyjskich wieś została niemal całkowicie spalona. Spłonęła wówczas miejscowa szkoła, ocalała jedynie drewniana cerkiew i muorwany magazyn zbożowy.we wsi znajduje się oprócz cmentarza rzymskokatolickiego cmentarz z okresu I wojny światowej złożony z 408 mogił indywidualnych i 70 zbiorowych.

W latach 1920-1939 istniały we wsi zakłady mleczarskie należące do Spółdzielni Mleczarskiej. Podczas okupacji w 1943 roku hitlerowcy zorganizowali dwie pacyfikacje wsi pod pretekstem kary za pomoc udzieloną partyzantom przez mieszkańców. Ogółem zabili ok. 68 osób i spalili ok. 120 gospodarstw oraz wiatrak. W roku 1952 utworzono we wsi Spółdzielnię Prodkucyjną, przekształconą po kilku latach na Kółko Rolnicze, a następnie w Międzykółkową Bazę Maszynową.

W 1954 roku powstała Gromada Gdeszyn, ale w roku 1961 została zlikwidowana , a Gdeszyn przyłączono do Gromady W Hostynnem. W 1956 roku wieś została zelektryfikowana.

W latach 1933-1943 proboszczem w Gdeszynie był ks.Zygmunt Pisarski. Zginął śmiercią męczeńską z rąk Niemców nie chcąc wydać miejscowych komunistów, swoich prześladowców.
W 1999 roku Papież Jan Paweł II wśród 108 męczenników beatyfikował także ks. Zygmunta Pisarskiego.

Wieś posiada utwardzoną-asfaltowa drogę łączącą ją z Horyszowem oraz Zaborcami, gm.Trzeszczany.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Gdeszyn liczyła 188 mieszkańców, natomiast na 31 grudnia 2005 roku 195 mieszkańców.

Aktualnie (stan na 12.02.2024 r.) miejscowość liczy 119 mieszkańców.

Wykaz sołtysów miejscowości Gdeszyn od 1972 roku

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
1 Aleksander Kupiec 1972 r – 1980 r.
2 Stanisław Droździel 1980 r. – 1988 r.
3 Wacław Karpiuk 1988 r. – 1998 r.
4 Jan Szymula 1998 r. – 23.01.2007 r.
5 Paweł Piekaroś 23.01.2007 r. – 03.08.2009 r.
6 Wojciech Szmit 23.08.2009 r. – 22.01.2015 r.
7 Barbara Piekaroś 22.01.2015 r. – 31.05.2016 r.
8 Jan Szymula 09.06.2016 r. – 04.10.2020 r.
9 Agnieszka Sobczuk 04.10.2020 r. – nadal