W nawiązaniu do ogłoszenia Wójta Gminy Miączyn z dnia 16 kwietnia 2024 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębów ewidencyjnych Gdeszyn i Horyszów, wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, iż spotkanie otwarte, o którym mowa w art. 6e ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,  przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami

odbędą się pod adresem strony internetowej: https://whereby.com/emsystem   22 kwietnia 2024 r. o godzinie 17.00.

W celu aktywnego uczestnictwa w dyskusji należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz wyrazić niezbędne zgody na dostęp przeglądarki internetowej. 

DO POBRANIA: