W nawiązaniu do ogłoszenia Wójta Gminy Miączyn z dnia 21 maja 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębów ewidencyjnych Frankamionka, Horyszów, Koniuchy i Kolonia Koniuchy, wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, iż spotkanie otwarte, o którym mowa w art. 6e ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,  przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami

odbędzie się pod adresem strony internetowej: https://whereby.com/emsystem 24 maja 2024 r. o godzinie 15.00.

W celu aktywnego uczestnictwa w dyskusji należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz wyrazić niezbędne zgody na dostęp przeglądarki internetowej. 

Wójt Gminy Miączyn

/-/ mgr Jarosław Stoń

DO POBRANIA: