Gmina Miączyn na 2024 rok otrzymała dofinansowanie na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu
“Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028: Moduł 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych,
z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na podstawie umowy nr 576 oraz środków własnych gminy.

Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Grupa docelowa:

Pomoc trafi zarówno do osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i do dzieci, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji – spełniających warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Realizator zadania:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 108 500,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa: 65 000,00 zł (60,18%)
środki własne gminy: 43 500,00 zł (39,82%)

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: 01.01.2024 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2024 r.