Wieś położona na południowo-wschodnim skraju gminy Miączyn, nad rzeką Siniochą, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej.
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1394, kiedy wraz z 25 innymi wioskami weszła w skład nowo utworzonej parafii łacińskiej w Grabowcu.

W 1531 roku w Kotlicach istniał młyn wodny. Spis z 1827 roku pokazuje, że Kotlice należały do powiatu tomaszowskiego i parafii Dub, liczyły wówczas 66 domów i 516 mieszkańców. Od 1867 roku w Kotlice były gminą, w skład gminy oprócz Kotlic, wchodziły następujące miejscowości: Honiatycze, Honiatyczki, Perespa, Niewirków, Dub i Cześniki.

Na początku XX wieku we wsi były 3 wiatraki. W 1930 roku powstał młyn motorowy. Według spisu z 1921 roku Kotlice liczyły 135 domów i 880 mieszkańców. Nadal istniała tutaj gmina, którą przeniesiono do Miączyna w 1943 roku.

W okresie okupacji hitlerowskiej na terenie gminy Kotlice powstał oddział partyzancki Armii Krajowej. W nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku miejscowa ludność została wysiedlona i zasiedlona Niemcami z Rumunii i Bułgarii.
W latach 1967-1970 wybudowano odcinek drogi do Kolonii Kotlic. Elektryfikację wieś otrzymała w 1967 roku.
W 1989 roku Kotlice zostały odznaczone przez emigracyjny rząd londyński Krzyżem Walecznych, uroczyste wręczenie odznaczenia nastąpiło jednak dopiero w 1996 roku.

Wieś położona jest przy drogach powiatowych prowadzących do: Duba, Niewirkowa, Horyszowa, Honiatycz i Perespy.
We wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wieś Kotlice liczyła 456 mieszkańców, natomiast na 31 grudnia 2005 roku 454 mieszkańców.

Obecnie miejscowość (stan na 12.02.2024 r.) liczy 306 mieszkańców.

Wykaz sołtysów miejscowości Kotlice od 1972 roku

Lp. Imię i Nazwisko sołtysa okres urzędowania
1 Stanisław Węs 1972 r – 1988 r.
2 Jan Jakubiak 1988 r. – 1996 r.
3 Waldemar Kliszcz 1996r. – 1998 r.
4 Ryszard Załoga 1998 r. – 19.01.2001 r.
5 Krystyna Załoga 19.01.2001 r. – 13.02.2019 r.
6 Irena Hrycuniak 13.02.2019 r. – nadal